1. Elke rijder/ gebruiker van het circuit vrijwaart volledig het management van dit gereserveerde circuit, haar medewerkers en sponsors, bestuurders van voertuigen, officials, ondersteunend personeel, vertegenwoordigers en elk ander persoon die bij de organisatie eb uitvoering van mijn deelname betrokken is, van iedere aansprakelijkheid en alle soorten van claims met betrekking tot schade, verlies, onkosten, verwondingen of overlijden die kunnen voortkomen uit de voorbereiding of mijn passieve of actieve deelname aan de activiteiten. Ik ben me er van bewust dat een en ander inhoudt dat deelname volledig voor eigen risico geschiedt;
  2. Ik verklaar dat ik in goed gezondheid verkeer, mijn gezichtsvermogen (met of zonder hulpmiddelen) ruim voldoende is voor deelname aan gewoon verkeer op de openbare weg, dat ik niet lijd aan epilepsie of hemofilie of welde andere aandoening of handicap dan ook die tijdens deelname gevaar voor mijzelf, de andere deelnemers of welke andere betrokkene dan ook kan opleveren. Als tussen het moment van akkoord gaan met de voorwaarden voor deelname en feitelijke deelname of tijden deelname een verandering in de gezondheidstoestand optreed, zal ik het management daar terstond van op de hoogte brengen. Ik verklaar dat alleen ik deelname, door het extreem gebruik van het motorische voertuig, gebreken kunnen optreden.
  3. Ik verklaar dat ik verantwoordelijk ben en zal zijn voor beslissing om te rijden of niet (meer) te rijden met een motorisch voertuig op welk moment dan ook, onder voorbehoud van bevoegdheid van de organisatie om mij onder omstandigheden, van deelname uit te sluiten.
  4. Ik verleen toestemming aan Laps.nu om mijn gegevens te gebruiken voor commerciële & promotionele doeleinden, waaronder het periodiek versturen van e-mail en het plaatsen van foto’s op (social) media en websites; Laps.nu kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor uitingen van derden welke gebruik maken van de door Laps.nu ter beschikking gestelde gegevens.
  5. nu behoudt zich het recht voor het evenement in te korten, annuleren of vroegtijdig stop te zetten in geval van extreme (weers)omstandigheden; dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding. Verder behoudt Laps.nu zich ten alle tijden het recht voor het circuit in te korten, tijdelijk of vroegtijdig te sluiten;
  6. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden bij het reserveren van een ticket voor een circuit dag verklaart de persoon dat hij / zij de aanwijzingen, voorwaarden en beslissingen van de organisator accepteert en zal opvolgen. Tevens verklaart u dat het circuit waarop gereden wordt, en haal medewerkers en alle andere bij de race betrokken officials en hulpverleners, te vrijwaren van schadeclaims van welke aard dan ook. Accepterende is zich bewust van het feit dat deelneming aan trainingen dan wel andere activiteiten op de baan, voor zijn/haar/hun goederen en/of goederen van derden, risico’s voor schade inhoudt. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar eigen rekening, evenals de eventuele hieruit voortgekomen schade aan personen en/of goederen/apparatuur op het circuit. Eerder genoemde instanties en alle afgeleide entiteiten en bestuursleden en medewerker aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die u in verband met deelname lijdt.
  7. De accepterende van de voorwaarden verklaart dat hij/zij eerder genoemde instanties en hun bestuursleden en medewerkers en verder bij de organisatie betrokken genoemde en ongenoemde rechtspersonen, niet aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem/haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade aan enig circuitonderdeel. Mocht bij een ongeval sprake zijn van drank, drugs of reactievermogen beïnvloedende medicijnen zal alle schade worden verhaald op de persoon die bovenstaande middelen heeft gebruikt en betrokken is bij het ongeval.
  8. In alle gevallen waarin deze deelname voorwaarden niet voorzien beslist de directie van het circuit.

Tevens verklaart u door deze deelnemersvoorwaarden te accepteren, dat u bij aankomst het baan regelement leest en dat u en/of u begeleiders deze voorwaarden accepteert.

(In geval van minderjarige dienen deze voorwaarde geaccepteerd te worden door een ouder/verzorger/voogd)